Contoh Program Pascal mengurutkan bilangan

Contoh Program Pascal mengurutkan bilangan
uses wincrt;
var A,B,C:integer;
Begin
     Writeln('Program Menurut Bilangan');
     Writeln('=========================');readln;
     readln;
     write('Masukan Nilai A: ');readln(A);
     write('Masukan Nilai B: ');readln(B);
     write('Masukan Nilai C: ');readln(C);
     readln;

     if(A<=B)and(A<=C)then
       if(B<=C)then
         Writeln(A,' ',B,' ',C)
       Else
         Writeln(A,' ',C,' ',B)
     Else if(B<=A)and(B<=C)then
       if(A<=C)then
         Writeln(B,' ',A,' ',C)
       Else
         Writeln(B,' ',C,' ',A)
     Else if(C<=A)and(C<=B)then
       if(A<=B)then
         Writeln(C,' ',A,' ',B)
       Else
         Writeln(C,' ',B,' ',A)
end.

0 komentar:

Post a Comment

Copyright © 2014 Dunia Naeta All Right Reserved